advene wouldn’t exist without the creativity, passion, and brains of many inspiring individuals. meet our mentors and collaborators below.
we’re more than a brand: we’re a community.

contact us at

DAVIDE
ZAMPIERI
GIANLUCA
BOZZOLAN
GIANLUCA
MINOZZI
NICOLO
BAJARDO
CLARA
BOARETTO
SANDRA
FAVARETTO
GIORGIA
MASETTO
KATIUSCIA
NICOLETTO
LUCA
ROSSI
NICOLA
SEMENZATO
MARCO
SPADON
CAMILLA
ZOTTARELLI
LIUBA
SEVRYUKOVA
SHAN
HUANG
NICK
WU
ERIC
LI
MARK
SILVER
STACY
ROMAN
ERICKA
SAMUEL
JOHN
MCCARTHY
RHEA
ALEXANDER
MRS
CAO
MR.
CHAI
KEVIN
CHEAH
CRYSTAL
CHEN
DIANG
DIANG
CAROLINE
DIONNE
HUA
FANG
JISI
FANG
HEMP
FORTEX
HONGLIANG
DING
DIANG
DIANG
XINNAN
LI
HONGMENG
GU
WINNIE
HU
RITTY
HUANG
ZIYUN
JIN
YOUN JUNG
KIM
MR.
KONG
KAIA
KONGSLI
CHRISTOPHER
LACY
ULRICH
LEHMANN
WALTER
LI
JASON CHONG
LI
MASTER
LIANG
TEXTILE
LIBRARY
YOYO
MA
HANZHANG
SHEN
CHANG
SU
MASTER
TAN
FRANCES
THOMAS
JOAN
WANG
JUQUAN
WANG
JASON
WEN
SUSAN
YELAVICH
LIZHE
YU
CANDY
ZENG
LI
ZHANG
ARRIGO
ZHENG
ROKU
LONG
GIANNA
BADIALI